Auditeisen:

1. ORGANISATIE

1a - Informatieverstrekking:
De (schriftelijke of mondeling) verstrekte informatie aan potentiële deelnemers zal te allen tijde waarheidsgetrouw en accuraat zijn.
Audit: beoordelen materiaal op website, studiegidsen, corporate brochures voor B-to-B etc.
Website: www.korneliya.nl 

1b - Werving:
In wervingscampagnes of –materiaal respecteert het instituut de reclamecode voor cursussen: Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert, respectievelijk onder welker auspiciën de cursus plaatsvindt, en van de cursus zelf.
De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ”graden”.
Bovendien respecteren instituten elkaar als concurrenten en onthouden zij zich van agressieve competitieve uitingen.
Audit: toon aan.
Website: www.korneliya.nl

1c - Ten minste één persoon binnen het instituut moet geheel bekend zijn met iedere aangeboden cursus en met hetgeen de deelnemers minimaal te wachten staat als ook met de contractuele vereisten:
Audit: vaststellen tijdens bezoek.
Nataliya Kornyeyeva : Opleider van de cursussen,06-8722 4119
Alex van Harskamp: Klantenservice, Online vragen en verkopen,0172-759739 /065-4705618


1d - Er moet een accurate administratie worden bijgehouden welke deelnemers staan ingeschreven, voor welke cursus en in welke periode. 
Audit: toon aan.
Bij inschrijving van de cursus kan je zelf bepalen via het rooster op welke datums je kan lessen, zie website.
Deze worden direct bevestigd per email.
Alle informatie wordt schriftelijk en digitaal vastgelegd bij Korneliya Nailart Design

1e - Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs moeten binnen een expliciet vastgestelde termijn worden beantwoord. (Denk aan vermelding van responstijd in automatic reply, info op website of in brochure, e.d.).
Audit: toon aan.
Voor vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs kunt u ons bereiken van maandag t/m zaterdag van 10.00-18..00 op nummer 0172-759739 of 065-4705618, natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar info@korneliya.nl en deze zal binnen 1 tot 3 werkdagen beantwoord worden.
Ook kunt informatie over de lessen terugvinden op onze website www.korneliya.nl

1f - Studiebegeleiding:
Het instituut moet altijd bereikbaar zijn: dat wil zeggen: vragen dienen telefonisch (desnoods per voicemail), of per e-mail te kunnen worden gesteld. 
Audit: toon aan (gaat niet om technisch/inhoudelijke vragen, maar om zaken als roostering e.d.).
Korneliya Nailart Design is 24/7 bereikbaar:

 • Voor vragen over de inhoud tijdens de cursussen: Er wordt een speciale chat gemaakt waar je 24/7 begeleiding krijgt en vragen kan stellen. Je krijgt ook toegang tot online lessen om alles nog eens te bekijken en de puntjes op de i te zetten.
  Daarnaast zijn we telefonisch bereikbaar van 10.00-22.00 op nummer 0172-759739 of 24/7 via Whatsapp op nummer 06 8722 4119 
 • Voor vragen over de verkoop van producten en/of cursussen zijn we telefonisch bereikbaar van 10.00-22.00 op nummer 0172-759739 of 24/7 via whatsapp of telegram op 06 8722 4119 of per e-mail: info@korneliya.nl
 • Voor vragen over bestellingen en leveringen zijn we telefonisch bereikbaar van 10.00-22.00 op nummer 0172-759739 of 24/7 via whatsapp op 0654705618 of per e-mail: info@korneliya.nl

1g - Een instituut beschikt over en werkt met door deelnemers in te vullen cursus- en docentenevaluaties, en onderneemt actie indien de uitkomsten daartoe aanleiding geven.
Audit: toon aan.
Na afloop worden door Korneliya Nailart Design evaluaties met de cursisten en docenten ingevuld om verbeteringen en aanpassingen in de opleidingen te kunnen doorvoeren
zie ook hier voor een voorbeeld van het evaluatieformulier voor studenten en docenten.

1h - Geheimhouding en Privacy
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.
Audit: toon aan.
Korneliya Nailart Design hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en deelnemers. Alle verstrekte informatie, inclusief bedrijfsgevoelige gegevens, wordt strikt vertrouwelijk behandeld volgens geheimhoudingsverklaringen en privacyrichtlijnen
Kijk hier de voorbeelden van de privacy en geheimhoudingsverklaringen tussen Korneliya Nailart Design, Docenten en Cursisten

2 DOCENTEN.

2a - Docentenbegeleiding

Docenten/mentoren/begeleiders/tutors in vaste dienst moeten adequaat getraind zijn in de werkwijze en het administratieve systeem van het instituut (bijvoorbeeld d.m.v. een docenteninstructie). Docenten c.s. moeten goede begeleiding krijgen op de vereiste (kenmerkende) professionele criteria.
Audit: Hoe worden docenten geïnformeerd over de werkwijze?
Docenten van Korneliya Nailart Design hebben meegewerkt met het samenstellen van de cursus of een module van de cursus waardoor de informatie en lesmethoden voldoen aan de hoogste kwaliteit.
Docenten ontvangen regelmatige begeleiding, met input van
feedback- en evaluatieformulieren van zowel studenten als docenten zelf. Dit helpt hen te excelleren in onderwijsprestaties en aan te sluiten bij instituutsdoelen.
 

2b - Het instituut verzekert zich ervan dat alle uitvoerende docenten/trainers deskundigen op het vak/een onderwerp zijn.
Audit: toon aan.
Docenten hebben meegewerkt met het samenstellen van de cursus of een module van de cursus.
Daarnaast zijn ze in bezit van diverse diploma's en zijn in dienst of zijn ze ingeschreven als docent bij de KVK
De gegevens hiervan zijn in het bezit van Korneliya Nailart Design en in te zien op locatie (i.v.m. privacy gegevens niet online).

 

2c - Onderwijs en Examens
Alle docenten moeten deskundigen op het / een onderwerp zijn.
Audit: toon aan.
De opleiding wordt gegeven in modules die zijn ontworpen of waarbij is samengewerkt door docenten die deskundigen zijn op het betreffende onderwerp. Externe docenten kunnen de modules ook geven, mits zij specifieke docentenopleidingen hebben gevolgd voor de betreffende cursus of module. Hierdoor wordt gewaarborgd dat alle docenten bekwaam zijn en voldoen aan de hoogste kwaliteit.
Examens: Nataliya Kornyeyeva, de oprichtster en eigenaar van Korneliya Nailart Design, is verantwoordelijk voor het afnemen van examens en waarborgt daarmee de integriteit van het evaluatieproces.

 3. VOORLICHTING
  3a - De studiegids of –informatie resp. de website of de offerte moet ten minste de volgende informatie        verschaffen:

3b - De titel van de cursus
3c - De inhoud van de cursus
3d - Het niveau van de cursus
3e - De lengte van de cursus
3f - De doelstellingen van de cursus
3g - De doelgroep voor wie de cursus bedoeld is
3h - Het aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan (d.w.z. eventuele vooropleidingseisen)
3i - Vrijstellingenbeleid
3j - De studiebelasting voor de deelnemer d.w.z. de tijd die de deelnemer eraan kwijt is in uren p/w.
3k - Een heldere uitleg van de speciale voorwaarden die door het instituut of door de betreffende overheid gesteld worden aan de cursus of aan de studieovereenkomst(-contract)
3l - Informatie over het verstrekte studiemateriaal en/of over het aan te schaffen studiemateriaal
3m - Kwalificaties die behaald kunnen worden.
3n - Interne (school-) en/of externe (branche-/staats-) examens waartoe wordt opgeleid
3o - Het aantal eindtoetsen of af te leggen examens in de cursus alsmede de herkansingsmogelijkheden.Audit: toon aan.
3p - Er moet duidelijkheid worden gegeven of het examen tot een kwalificatie/ bevoegdheid leidt en de aard van het civiel effect (wettelijk erkend; branche- erkend; EVC-waardig e.d.). Audit: toon aan.
Alle informatie van bovengenoemde zijn te vinden in de omschrijving bij de cursus, zie website

4. CONTRACT & BETALINGS EN LEVERINGSVOORWAARDEN

4a - De taal waarin onderwijs-/leer-)contracten worden opgemaakt is helder en ondubbelzinnig.
Audit: contracten zijn in helder Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld. Bij contracten opgemaakt in een andere taal, kan door de auditor een vertaling worden gevraagd.
Klik hier voor contract/cursus overzichten die gebruikt worden bij het aangaan van de cursussen

4b - De klant moet een afschrift ontvangen van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.
Audit: toon aan.

Bij aankoop van de opleiding/cursus krijg je de afschriften:

 • Bij betaling in 1 keer: direct via de bevestiging van de webshop via de e-mail
 • Bij betaling in termijnen: direct bij bevestiging op de gekozen datum per module via e-mail.

De voorwaarden van de inschrijving zijn te lezen via de website, te downloaden via de website en zijn bijgevoegd bij bevestiging van contract dat getekend opgestuurd of gemaild moet worden naar info@korneliya.nl of per post naar Korneliya Nailart Design, Ouvertureweg 15, 2402 DT Alphen aan den Rijn

Contracten vermelden:

4c - De naam van het instituut en de cursustitel
4d - De cursuskosten
4e - Kosten voor studieboeken/cursusmateriaal
4f - De begeleiding en diensten die zijn inbegrepen
4g - De betalingsvoorwaarden
4h - De betalingstermijnen
4i - De wijze van betaling
4j - De duur van het contract
4k - De condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat
4l - De annuleringsvoorwaarden en de mogelijkheden tot restitutie van gelden
4m - Details van de eventuele garantiebepalingen
4n - Voor deelnemers (consumenten) een bedenktermijn van ten minste 14 dagen.
         Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze 
         betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
4o - Bij wie het copyright berust
4p - Bij wie het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust (klant of het instituut)
4q - Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan, moeten binnen vastgestelde termijnen verwerkt zijn.
Audit: toon aan.
Alle gegevens kunnen in de cursusovereenkomst worden teruggevonden,
Klik hier voor de cursusovereenkomsten en andere voorwaarden

5. UITVOERING

5a - Lesmateriaal moet heldere instructies bevatten over wat men te doen staat.
Audit: ruim interpreteren.
Bij iedere module is een apart lesboek met de informatie betreft werkzijze, uitvoering en verwachte resultaten
Lesboeken zijn op aanvraag in te zien bij onze leslocatie 

 

5b - E-learning/blended learning
Deelnemers moeten toegang hebben tot e-learning faciliteiten indien dit verplicht gesteld is. Indien e-learning in aanvulling op andere leerelementen georganiseerd wordt, moeten deelnemers, die niet over de faciliteiten beschikken, de mogelijkheid geboden worden op een andere manier te participeren.
Audit: toon aan.
NB: Indien u hier als oordeel ‘NVT’ aangeeft, kunt u doorgaan naar onderdeel 6, ‘Examinering’.

NVT : De opleidingen hebben geen E-learning faciliteit en wordt niet verplicht gesteld
Wel zijn er gratis demo video's, of  instructiefilms die bekeken kunne worden via de appgroep die op iedere telefoon, tablet of computer bekeken kunnen worden.

5c - Deelnemers aan e-learningprogramma’s moeten bij inloggen bekend zijn bij het instituut.
        NVT
5d -
Voortgang is controleerbaar/wordt gemonitord door middel van een Learning Management
        Systeem (LMS)
        NVT
5e -
Er is een back-up voor het stellen van vragen en er zijn andere vormen van
        gepersonaliseerde studiebegeleiding.
        NVT
5f -
Het instituut zorgt voor periodieke updates van het E-materiaal op basis van deelnemersevaluaties.  
        NVT

EXAMINERING:

6a - Het instituut moet beschikken over geschikte toetsingskaders voor beoordelingen.       
6b - Examens moeten heldere instructies en uitleg over de procedure bevatten. Als er onderwijs gegeven wordt met het oog op formele (staats) examens dan moeten de instellingsexamens in de loop van de cursus op een adequate manier de deelnemers daarop voorbereiden door ze aan te bieden in hetzelfde format, betrekking hebben op de gehele syllabus en beoordeeld worden met eenzelfde maatstaf als de formele examens.
6c - (Afname en beoordeling van) kwalificerende toetsen en formele examens staan onder toezicht van of worden mede beoordeeld door (een) onafhankelijke derde(n).
6d - Nadat een eindexamenresultaat is meegedeeld moeten de gezakten geïnformeerd worden over de verdere mogelijkheden die hen openstaan (b.v. verdere studie; herkansing enz.).
Audit: toon aan.


7. KLACHTENREGELING

7a - Klachtenprocedure
De klachtenprocedure is openbaar (website en studiegids).
De functionarissen naar wie wordt verwezen zijn bestaande personen en worden genoemd in de klachtenprocedure.
7b - Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
7c - Op de klacht moet binnen 4 weken worden gereageerd.
7d - Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
7e - Het instituut beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een met name genoemde onafhankelijke derde.
(Let op: met onafhankelijke derde wordt niet de rechter bedoeld, maar iemand die door uw organisatie is verzocht om als onafhankelijke partij een bindende uitspraak te doen. Daarna staat altijd de gang naar de rechter nog open.)
7f - Indien de genoemde derde een geschillencommissie, belangenvereniging of andere beroepsinstantie betreft, wordt aanmelding bij/lidmaatschap van deze organisatie geverifieerd.
7g - Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; even- tuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
7h - Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistreerd en voor de duur van vastgestelde termijnen worden bewaard.

Alle bovenstaande punten kunnen bekeken worden bij onze klachten procedure
Klik hier om direct naar de pagina te gaan 

Grootverbruikers

Nataliya is jarig en trakteert....

Bestel voor €10-€ 100

 • Krijg 20% Korting

Bestel voor € 100 -€150

 • Krijg 20% KORTING
 • en 1 Gratis Gelpolish t.w.v. 14,95

Bestel vanaf € 150,00 en krijg

 • 20% KORTING
 • 2 Gratis Gelpolish t.w.v. 29,90
 • ​en BONUS: 1 maand toegang 
  Nail Fitness Club t.w.v.100,00

 Kortingscode: HB20

Let op:
Kortings bedragen zijn exclusief btw.

GRATIS VERZENDEN
NL vanaf 50,00
België vanaf 75,00

(Bedragen zijn exclusief B.T.W)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2014 - 2024 Korneliya Nagel Groothandel | sitemap | rss